Polityka prywatności RODO

25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wprowadzana dyrektywa ma przede wszystkim na celu ochronę danych osobowych i przejrzystość ich przetwarzania. Dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, pragniemy poinformować
o kilku istotnych kwestiach. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami o zakresie i sposobie przetwarzania danych i Państwa prawach (Polityka Prywatności RODO). Dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaufanie i za to, że jesteście z nami!

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, dotyczącymi zasad ochrony Państwa danych osobowych, jakie stosujemy.

KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Nasze dane kontaktowe to FUNDACJA INSTYTUT BUSINESS INNOVATION z siedzibą w Krakowie (31-236) przy ul. Felińskiego 28/54, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000498699, posiadająca NIP: 9452178652, REGON: 123065330. Aby zapewnić Państwu najwyższą jakość usług, powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych w FUNDACJA INSTYTUT BUSINESS INNOVATION można się skontaktować pod adresem e-mail: administrator@ibi.org.pl.

SKĄD FUNDACJA MA PAŃSTWA DANE:
1. Przeprowadzone rozmowy handlowe i przekazanie wizytówek (danych kontaktowych),
2. Poprzez realizacje usług dla Klienta oraz Klienta dla Nas,
3. Poprzez wykonywania umów,

JAKIMI DANYMI OSOBOWYMI DYSPONUJE FUNDACJA INSTYTUT BUSINESS INNOVATION?
Imię, nazwisko, numer telefonu i e-mail.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Głównym celem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług doradczych/konsultingowych/ marketingowych/promocyjnych/eventowych.
Obok głównego celu przetwarzania, realizujemy także poniższe cele:
1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Fundację w związku z poniesioną przez Fundację szkodą wyrządzoną przez Klienta, lub obrona przed roszczeniami Klienta w stosunku do Fundacji,
2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
3. zapewnienie bezpieczeństwa i najwyższej jakości realizowanych usług,
4. w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i na otrzymywanie ofert handlowych drogą elektroniczną, Fundacja przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Klienta informacji marketingowych i ofert o swoich
produktach i usługach, po to by przesyłać treści najlepiej odpowiadające jego zainteresowaniom i preferencjom oraz oferty, które są najbardziej zgodne z jego oczekiwaniami. Będziemy analizować wybory zakupowe Klienta związane z naszą działalnością, aby oferować produkty podobne i najlepiej
dopasowane do Państwa preferencji.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wszystkie dane osobowe jakie przetwarzamy, pozyskujemy od Państwa. Podstawą przetwarzania tych danych jest więc umowa łącząca nas z Państwem.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest Państwa zgoda. Prosimy pamiętać, że zgoda może być w każdym czasie wycofana. Prosimy skierować maila do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie danych osobowych na jej podstawie jednak nie rodzi po Państwa stronie żadnych konsekwencji prawnych. Po prostu nie będziemy więcej przesyłać do Państwa informacji o naszej działalności.

PRZEKAZYWANIE DANYCH
Fundacja przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT Fundacji oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
3. firmom realizującym dla Fundacji usługi promocyjne oraz eventowe wynikające z zawartych przez Fundację umów na usługi promocyjne oraz na organizacje imprez.
Ponadto, w przypadku konieczności ochrony roszczeń, przekażemy Państwa dane osobowe kancelariom celem ochrony prawnej.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:
1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Fundacji lub Klienta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe lub do czasu usunięcia Klienta z bazy na jego prośbę.

MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO:
• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Fundacji lub po przesłaniu żądania na adres e-mail: administrator@ibi.org.pl,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• w stosunku do przetwarzania na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody;
• w stosunku do przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – prawo do wniesienia sprzeciwu.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Fundacja nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
2. Fundacja ma prawo do odmówienia Klientowi świadczenia usług w przypadku odmowy przekazania danych niezbędnych do zawarcia umowy.

Scroll to Top